Viac

  Vieš, ako voliť? Takto postupuj, ak chceš bez problémov odovzdať svoj hlas v parlamentných voľbách

  Hoci je proces odovzdania hlasu v slovenských parlamentných voľbách pomerne jednoduchý, kvôli nepozornosti sa človek môže dopustiť chyby, ktorá jeho hlas znehodnotí. Objasnenie toho, ako voliť, určite ocenia aj prvovoliči.

  --- Reklama ---

  Tu je zhrnutie inštrukcií k tomu, ako správne odovzdať svoj hlas vo voľbách.

  Preukázanie totožnosti

  Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu. V súvislosti s nadchádzajúcimi parlamentnými voľbami to na svojej internetovej stránke pripomína ministerstvo vnútra.

  Ak je volič držiteľom hlasovacieho preukazu, predloží podľa rezortu spolu s občianskym preukazom aj predmetný hlasovací preukaz. Ten mu následne okrsková volebná komisia odoberie. Volebná komisia vzápätí zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov. Vydá mu hlasovacie lístky a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce.

  --- Reklama ---

  Odovzdanie hlasu

  „Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom,“ pripomína ministerstvo vnútra. Každý volič sa podľa rezortu musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. „Voličovi, ktorý nevstúpi do tohto priestoru, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní,“ upozorňuje rezort. V určenom osobitnom priestore volič vyberie jeden hlasovací lístok toho kandidujúceho subjektu, ktorému sa rozhodol odovzdať svoj hlas.

  „Tento hlasovací lístok môže bez ďalšej úpravy vložiť do obálky alebo na vybranom hlasovacom lístku môže volič zakrúžkovaním poradového čísla kandidáta vyznačiť, ktorému kandidátovi dáva prednosť. Volič môže zakrúžkovať poradové číslo najviac štyroch kandidátov,“ informovalo ministerstvo vnútra.

  INFO OKIENKO: Ako fungujú parlamentné voľby a parlament? Vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky si vyberáme 150 poslancov, ktorí tvoria parlament. Ten sa delí na koalíciu a opozíciu. Koalícia zastupuje parlamentnú väčšinu – musí mať minimálne 76 kresiel. Vládnu koalíciu zväčša zostavuje strana, hnutie či koalícia, ktorá získala vo voľbách najväčšiu podporu voličov. Koalíciu zväčša tvoria politické subjekty, ktoré majú podobný program a hodnoty. Ak strana s najväčším počtom hlasov nie je schopná vytvoriť koalíciu, poverená zostavením vládnej koalície môže byť strana, ktorá skončila vo voľbách na druhom mieste. ​Ak by náhodou došlo k scenáru, že politici nebudú schopní vytvoriť koalíciu, naďalej bude vládnuť úradnícky kabinet Ľudovíta Ódora.

  Ako voliť? Takto bez problémov odovzdáš svoj hlas vo voľbáchZdroj: Shutterstock
  Shutterstock

  Čo v prípade, že volič odovzdá prednostný hlas viac ako štyrom kandidátom? Hlasovací lístok započítajú v prospech kandidujúceho subjektu a na prednostné hlasy sa nebude prihliadať.

  Za nesprávne upravené hlasovacie lístky vydá okrsková komisia voličovi iné. „Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov,“ uviedlo ministerstvo.

  DÔLEŽITÉ PERCENTÁ: Aby sa politická strana či hnutie dostalo do parlamentu, musí získať vo voľbách aspoň 5 percent hlasov voličov. Ak ide o koalíciu zloženú z dvoch alebo troch strán, musí dosiahnuť aspoň 7 percent. Ak by náhodou pred voľbami vznikla koalícia, ktorej členmi sú viac ako tri strany, musí získať 10 percent platných hlasov. Strany dostávajú za voľby aj finančný príspevok, ak dosiahli výsledok 3 a viac percent platných hlasov.

  Pomoc znevýhodneným voličom

  Zákon myslí na voličov, ktorí nemôžu sami upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôžu čítať alebo písať. Túto skutočnosť volič oznámi pred hlasovaním okrskovej volebnej komisii. Podľa rezortu vnútra má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov upravila hlasovací lístok a vložila ho do obálky. Takouto osobou však nemôže byť člen okrskovej volebnej komisie.

  „Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb a o skutkovej podstate trestného činu volebnej korupcie. Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže ju do nej na jeho požiadanie a v jeho prítomnosti vložiť iná osoba, ale nie člen okrskovej volebnej komisie,“ zdôraznilo ministerstvo.

  Zdroj: TASR
  TASR

  Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má podľa rezortu vnútra právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

  „Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur. V prípade hlasovania mimo volebnej miestnosti volič nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky znehodnotí pred členmi okrskovej volebnej komisie,“ dodalo ministerstvo vnútra.

  Zdroj :
  SITA

  Autor

  Najnovšie články

  Súvisiace články

  Šéf envirorezortu Tomáš Taraba reagoval podaním trestného oznámenia na generálnej prokuratúre za údajné zneuctenie štátnych symbolov.

  Taraba podal trestné oznámenie v súvislosti s Dúhovým prideom. Údajne došlo k hanobeniu štátneho znaku

  Povolenie na prevádzku má 172 umelých kúpalísk a 536 bazénov. V prevádzke je aj 13 prírodných kúpalísk s neorganizovanou rekreáciou.

  Slovenskí hygienici vydali varovanie. Tieto prírodné kúpaliská nie sú vhodné na kúpanie

  Polícia hľadá svedkov udalosti v Parchovanoch, pri ktorej zomrel muž

  Slovensko podľa NBS starne a naša ekonomika s ním. Výkonnosť zdravotníctva kríva

  Svet zasiahol obrovský výpadok. Pocítilo to aj letisko v Košiciach

  Prvé dve stíhačky F-16 priletia na Slovensko v pondelok

  Poslanca za SNS fyzicky napadli. Polícia začala trestné stíhanie

  Finančná správa prijala historicky najvyšší počet podaných daňových priznaní